Pravidla výtvarné soutěže

 1. Výtvarnou soutěž vyhlašuje a organizuje Rodinné centrum Kolovraty MACEK o.s.
 2. Každý soutěžící se zavazuje, že bude respektovat pokyny organizátorů soutěže a veškeré požadavky bude s organizátory neprodleně řešit.
 3. Termíny vyhlášení soutěže, uzávěrky příjmu prací a vyhlášení výsledků stanovuje organizátor pro každý ročník soutěže.
 4. Na ocenění a ceny nevzniká soutěžícím právní nárok.

Soutěžní podmínky

 1. Do soutěže budou zařazeny jen práce vztahující se k tématu soutěže, vyhlášenému pro příslušný ročník soutěže.
 2. Zaslané práce organizátor soutěžícím nevrací a organizátor si vyhrazuje právo s nimi dále nakládat, a to včetně zveřejnění.
 3. Každá práce zaslaná do soutěže musí být čitelně označena:
 4. jménem, příjmením a věkem autora,
 5. adresou bydliště autora nebo adresou školy (pokud se díla posílají hromadně ze školy),
 6. názvem práce
 7. Při nedodržení soutěžních podmínek, nebude dílo přijato do soutěže.
 8. Maximální počet soutěžních prací od jednoho autora – 3 práce.
 9. Škola, školka a družina mohou zasílat rovněž kolektivní práce.
 10. Nepřijímáme do soutěže fotografie vytištěné na kancelářském papíře nebo fotografie zaslané e-mailem.

Soutěžní kategorie

 1. Práce zaslané do soutěže jsou rozděleny na kategorie dle techniky a věku. Rozhodující pro zařazení do věkové kategorie je věk soutěžícího, v okamžiku zhotovení soutěžní práce.
 2. Každá kategorie může mít stanoveny specifické podmínky.
Kategorie techniky: Výtvarná díla – malba a kresba
 1. Formáty malby, kresby: min. A5, max. A3.
 2. Věkové kategorie:
  1. do 6 let
  2. 6 – 7 let
  3. 8 – 9 let
  4. 10 – 12 let
  5.  nad 12 let 
Kategorie techniky: Fotografie 
 1. Formáty fotografií: min. 15x 20 cm, max. 30x40 cm.
 2. Věkové kategorie:
  1. do 10 let
  2. 10 – 15 let
  3. 15 – 18 let
  4. nad 18 let

Vyhodnocení soutěže

 1. Soutěžní práce přijímá a po formální stránce kontroluje organizátor soutěže.
 2. Pro každou technickou kategorii jmenuje organizátor hodnotící komisi.
 3. Hodnotící komise vybere pro každou věkovou kategorii v rámci technické kategorie práce, které se umístí na prvním až třetím místě, přičemž může navíc vyhodnotit i další místa v pořadí, případně navrhnout zvláštní ocenění.
 4. Hodnotící komise není povinna při hodnocení obsadit všechna hodnocená místa, pokud uzná, že kvality soutěžních prací nedosahují požadované úrovně.
 5. Zveřejnění výsledků provede organizátor na webových stránkách a ceny vítězům předá v rámci předem avizované akce. Ceny nepředané při takové akci si mohou vítězové převzít na základě osobní dohody.