Výlet do Přerova n.L. a na Mirakullum

15.07.2013 18:25

 

Termín: sobota 5. října 2013

 

Organizátor: RC MACEK, kontakt Petr Bartoš   (777 770 253)
Přihlášky:
přihlášky zasílejte na e-mail  vylet-macek@seznam.cz nebo použijte on-line formulář (seznam osob, s uvedením do 15 / nad 15 let, kontaktní údaje) do 25.9.2013
Záloha: zálohu ve výši 50% ceny zasílejte na účet 6566092001/5500 pod VS 130010 (do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno) do 25.9.2013
Doprava: autobus
Účast: výlet není vhodný pro děti do 4 let

 

Cena:

do 15 let  280,- Kč / nad 15 let 320,- Kč  
do 15 let  255,- Kč / nad 15 let 290,- Kč  
-  sleva pro členy RC MACEK cca 10%
     cena zahrnuje dopravu autobusem, vstup do centra Mirakulum / cena nezahrnuje oběd a vstupné do skanzenu a motomuzea v Přerově

Pojištění: všichni účastníci výletu jsou úrazově pojištěni
 

Trasa:

odjezd 8.00  KD U Boudů 
Přerov n.L. 9.00 – 11.00 Skanzen, MotoMuzeum
přejezd a oběd 
Milovice 12.30 – 17.00 Mirakulum
příjezd cca 18.00 KD U Boudů

 

 

Přerov nad Labem - Muzeum v přírodě

Muzeum v přírodě prezentuje prostřednictvím přenesených objektů lidové architektury kulturu středního Polabí. Ve všech chalupách jsou zařízeny interiéry a instalovány různé speciální menší národopisné expozice. Ty se průběžně doplňují a obměňují tak, aby podávaly názorný obraz o životě našich předků v tomto kraji za poslední dvě století.
Rychlý pokrok v zemědělské výrobě, ale především převratné změny ve způsobu života venkovského obyvatelstva vedly během posledního půlstoletí k úplnému zániku tradiční české vesnice. Etnografové a památkáři se snažili v mezích svých možností tyto změny dokumentovat a alespoň něco z odkazu našich předků uchovat pro budoucí generace. Věděli, že ideálním řešením pro zachování zejména u památek lidového stavitelství je zachovat tyto objekty v prostředí v němž vznikaly a plnily svou funkci. To je však možné jen ve vyjímečných případech.
Proto se koncem šedesátých let ujala myšlenka zachránit v několika českých regionech, kde k tomu byly podmínky, alespoň menší soubory vybraných objektů přenesením do "záchranných skanzenů" - specializovaných muzeí lidové architektury, národopisných muzeí v přírodě.
Prvním muzeem tohoto druhu v Čechách bylo Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem, založené a otevřené v roce 1967. Na počátku jeho historie byla snaha pracovníků bývalého střediska krajské památkové péče a zejména tehdejšího konzervátora pro lidovou architekturu arch. Ladislava Štěpánka a pracovníků Polabského muzea v Poděbradech zachránit z oblasti středního Polabí alespoň několik typických ukázek lidové architektury, která rychle a nenávratně pod vlivem tehdejších poměrů mizela z našich vesnic. Právě v té době procházela generál ní opravou památkově chráněná tzv. "staročeská chalupa" čp. 19 v Přerově nad Labem a hledaly se možnosti jejího dalšího využití.
Bývala to panská kovárna, později přerovská rychta, v níž žili v minulých stoletích místní kováři a rychtáři Bělíkové. Populární "česká chalupa" na Jubilejní výstavě v Praze roku 1891 inspirovala majitele přerovského panství prince Ludvíka Salvátora z toskánské větve Habsburků k tomu, že starobylé stavení v sousedství zámku nechal po roce 1 895 vykoupit a podle vzoru "české chalupy" upravit. Pověřil lesního Antonína Míška, známého svým zájmem o přírodu, archeologii a národopis, aby chalupu zařídil památkami získanými v Přerově a okolí. Roku 1900 byla "staročeská chalupa" vybavena malovaným nábytkem a různými předměty z domácnosti a vitrínami s nejrůznějšími sbírkami a zpřístupněna veřejnosti. Do sousedství chalupy se dostala ještě stará rumpálová studna a dřevěná zvonička a tak vlastně vzniklo první regionální národopisné muzeum ve střední Evropě. "Staročeská chalupa" bývala pak pravidelně otevřena o poutích a místních slavnostech. Ochotně ji otevřeli na požádání každému zájemci. Jak svědčí vzpomínky pamětníků, těšila se velké pozornosti. Za okupace však musela být vyklizena pro dočasné ubytování obyvatel z nedalekých vysídlených vesnic a sbírky převzalo muzeum v Českém Brodě.
Po osvobození zůstala chalupu prázdná a zdejší národní výborji využíval jen příležitostně pro různé osvětové akce. V roce 1967 se "staročeské chalupy" ujalo poděbradské muzeum a umístilo do ní část svých bohatých národopisných sbírek se snahou dokumentovat tu národopis středního Polabí. "Staročeská chalupa" byla slavnostně otevřena pro veřejnost 27. dubna 1967. Selskou světnici zaplnil opět vzácný malovaný polabský nábytek a černou kuchyni staré kuchyňské nádobí a náčiní. V dalších místnostech chalupy byly současně instalovány expozice tradičního polabského zemědělství, domácího textilnictví a lidového oděvu, lidového umění a lidového stavitelství v Polabí. Starou roubenou studnu, která se nedochovala, nahradila studna přenesená z Nymburka. Místo zaniklé zvoničky se objevila jiná, pocházející z nedalekých Kozovaz. Před průčelím "staročeské chalupy" byla oplocena "babiččina zahrádka" a osázena různými druhy koření, užitkových a léčivých i okrasných rostlin. Z Budiměřic byla do muzea věnována pěkná pololidová barokní plastika sv. Jana Nepomuckého a ze švestkového sadu od čp. 7 z Břístve u Rožd'alovic byla přenesena jedna z posledních dochovaných sušáren na ovoce. Tím začalo muzeum plnit i svou záchrannou funkci a komise, ustanovená z našich předních odborníků v oblasti lidové architektury v roce 1968 průzkumem sběrné oblasti vybrala a vytipovala další vhodné objekty pro záchranu a rekonstrukci v muzeu. Výsledkem její činnosti byl i plán dalšího rozvoje a návrh na zřízení ochranného pásma kolem muzea.
Celý areál byl počátkem sedmdesátých let rozšířen ještě o myslivnu, její hospodářské zázemí a přilehlou zahradu. Do rohu této zahrady byl pak záhy mimo plán přenesen z Mrzek na Kolínsku zajímavý patrový chmelový špýchar. Jednoduché původní vjezdy do dvora myslivny nahradily kopie dvou selských bran z Českobrodska a z Poděbradska, na zahradě byl založen sad starých ovocných odrůd a celé prostranství muzea osázeno stromy a okrasnými keři. Realizace plánovaných přenosů vybraných staveb začala až v roce 1972 přenesením velké roubené chalupy čp. 7 z osady Draho u Nymburka. Přes veškerou snahu muzea se tehdy nepodařilo získat vytypovanou chalupu čp. 29 z Kovanic, proto byla zvolena podobná chalupa ze sousední vesnice Chvalovice čp. 9 s mimořádně krásnou skládanou lomenicí. K jejímu rozebrání a přenesení do sousedství chalupy z Draha došlo v roce 1974. V té době předala obec muzeu zchátralou panskou bednárnu. Vlastní bednářská dílna musela být do základů rozebrána a v letech 1 978-1 980 znovu postavena. Nyní je v ní velký výstavní sál a přísálí pro menší příležitostné výstavy. V dalších letech pokračovala rekonstrukce druhé, stavebně složitější části budovy  A bývalé bednárny. Z bytu bednářského mistra byly vybudovány provozní prostory se sociálním zařízením a ve starší původní části obnovena stará vesnická škola, která tu bývala v druhé polovině minulého století.
Připojená chodba slouží pro menší výstavy. Současně s bednárnou se rozšířil areál muzea o další zahrady. Získání nového prostoru si vynutilo i zásadní změny v původních plánech výstavby muzea. Za tím účelem byl v roce 1982 znovu proveden důkladný průzkum rychle mizející lidové architektury na Nymbursku a definitivně vybrány poslední dostupné objekty. Postupně byly pro muzeum získány a zajištěny jejich stavební a etnografické dokumentace. Teprve nedávno se podařilo získat a převést památkově chráněnou a opuštěnou chalupu čp. 29 s podsíní z Kovanic. Zástavba zahrad pod bednárnou začala v roce 1982 přenesením nevelké roubené chalupy čp. 57 z Dymokur bez hospodářského zázemí, která v muzeu představuje obydlí bezzemka a je vybavena jako živnost vesnického ševce z přelomu století. Po dokončení chalupy z Dymokur následovala výstavba modelové usedlosti z Královéměstecka (bohužel pro nedostatek místa bez stodoly). K chalupě přenesené ze Střihova byl přidán roubený špýchar z nedaleké osady Vinice, doplněn o chlívky a další drobné objekty, typické pro tuto oblast.
Další přenesenou stavbou je malá roubená chaloupka od statku čp. 4 v Pojedech na Rožd'alovicku, s roubenými chlívky a celodřevěná stodola zajímavé konstrukce z Jabkenic. Jednotlivé objekty v této části muzea byly umístěny tak, aby vytvářely dojem části návsi nebo staré části polabské vesnice s řadovou zástavbou.
Před průčelím chalup byl vytvořen prostor pro příležitostné pořádání různých národopisných programů. Ve všech chalupách jsou zařízeny interiéry a instalovány různé speciální menší národopisné expozice. Ty se průběžně doplňují a obměňují tak, aby podávaly názorný obraz o životě našich předků v tomto kraji za poslední dvě století.

 

Přerov nad Labem - Muzeum Moto & Velo

Soukromé muzeum historických bicyklů a motocyklů pana Tomáše Moravce bylo v Přerově nad Labem otevřeno 1.6.1998. Zakladatelem sbírky muzea je sběratel a cyklistický závodník pan Jaroslav Vavřík (1913-1997). Jeho sbírka byla mnohokrát úspěšně vystavována v čechách i zahraničí. Například v Miloticích u Kyjova, v Muzeu Hlavního města Prahy, v Národním technickém muzeu Košice a Spišské Nové Vsi.
Muzeum Moto & Velo nyní vystavuje více než 70 jízdních kol a 60 motocyklů českých i zahraničních značek s řadou unikátů (Laurin & Klement, ČZ, JAWA, NSU, DKW, Harley-Davidson, Indian).
Na kolech najdete řadu technických zajímavostí jako např. kardanový hřídel vedený v pravé zadní trubce u kola Durkopp z roku 1918 nebo patentovanou teleskopicky odpruženou sedlovku na kole Václava Procházky z roku 1914, i kola s různými typy převodovek.
Kolo Slavia No. 001, první exemplář, jenž v Čechách vyrobila v roce 1895 firma Laurin & Klement v Mladé Boleslavi. Kolo DIANA SPECIAL rok výroby 1894 vyrobené německou firmou CYCLES BIELEFELD, má převod vyřešen vloženým cévovým kolem na pomocné vydlici. Vysoké závodní kolo "kostitřas" RUDGE, bylo vyrobeno v anglickém Coventry v roce 1885.
Déle pak ucelenou sbírku předválečných motocyklů České Zbrojovky a.s. Strakonice (ČZ), od motorového kola ČZ 76 KAKTUS až po motocykl ČZ 500, ale i skůtr ČZ 501 s originální sajdkárou.
Opravdovým unikátem je motocykl Laurin & Klement - model L80 z roku 1905 s postraním vozíkem v původním zachovalém stavu.
V muzeu najdete též řadu dobových doplňků jako zvonky, výrobní štítky, zámky, světla, pumpičky, duše, sedla, brýle, plakáty, fotografie a mnoho dalších věcí.


 

Mirakulum

Nepřehlédnutelnou dominantou Mirakula je dřevěný hrad, který se promítl i do loga našeho parku. Připravte se na to, že vaši potomci budou překonávat až desetimetrové výškové rozdíly, visuté mostky, skluzavky, rozhledny…
Z jedné strany fantaskního hradu z akátového dřeva se nachází nádvoří jako stvořené pro rytířské souboje a jiné společenské akce. Z druhé strany můžete využít stinného posezení u masivních stolů – třeba při dobré jídle a pití z nedaleké restaurace a grilu.
Přímo pod hradem se vinou desítky metrů podzemních chodeb, jež skýtají opravdu adrenalinové zážitky. Pro malé i velké průzkumníky doporučejeme čelovky.
Kromě prostoru pro hry hrad nabízí také atrakce vyžadující trochu pohybu a odvahy. Doporučujeme zejména propadliště na principu střídajících se lanových výpletů nebo přes 12 metrů dlouhou a opravdu rychlou skluzavku.
Obdivovali jste v zoo atrakce, po nichž se prohánějí opičky? Tak podobnou rozpustilost můžete svým dětem dopřát i na lanovém centru. Dost pravděpodobně v jednom z největších v České republice! V parku jej najdete mezi Výtvarnými dílničkami a lesní naučnou stezkou.
Na akátových konstrukcích, od 60 centimetrů po 4,5 metru nad zemí, jsme zavěsili lana, dřevěné překážky, prolézačky, síťové chodby, visuté mostky a lávky. Jde o plně certifikovanou atrakci, na jejíchž částech si děti užijí dostatek adrenalinu a zábavy, ale budou se muset prokázat i jistou dávkou motorických schopností.
Vy jako rodiče budete mít vše pod kontrolou. Stejně jako na dalších místech parku jsou i zde připravené zastíněné lavičky nebo plácky pro rozložení dek. Ale jak ukazuje praxe, většina dospělých neodolá a jde se prohánět se svými ratolestmi.
Ještě v průběhu sezony 2013 bude zasíťovaná lanová dráha protažena na vysoký tobogán, projde objektem dílniček a bude zakončena v korunách vzrostlých stromů!
V blízkosti lanového centra najdete i delší z našich lanovek - tu jízdu si nesmíte nechat ujít...
Jedinečná atrakce pro malé i velké! Větší z našich trampolín má rozměry 25 x 13 metrů a zaručeně na ní své dítě či děti najdete, jakmile vstoupíte do našeho parku...
Velká trampolína se totiž nachází v blízkosti hlavního vstupu, menší druhá v části zasvěcené hlavně menším a nejmenším dětem - v tzv. zemi prasátka Pigyho. U této menší trampolíny velmi prosíme, aby byla respektována povolená výška řádících děcek. Předejdeme tím možným srážkám juniorů s prcky...
Vstup na obé trampolíny (zejména tu větší) je možný pouze bez bot. Opět - hlavně z důvodu bezpečnosti, protože výskoky mohou být věru značné -) Kolem trampolíny je dostatek laviček, abyste měli své děti stále na očích.
Není třeba pochybovat, jaké místo budou děti vyhledávat nejčastěji… Jde o naše mini zoo umístěné v zadní části Mirakula.
Pro zhruba dvacetihlavé stádo mini oslíků, holandských mini koz a Quessanských ovcí jsme vybudovali nádhernou dřevěnou „vesničku“, která je na dvou místech prostupná a umožní vám dostat se do těsného kontaktu se zvířaty.
"Černým koněm" zábavy celého parku je více než půl kilometru podzemních chodeb, které se splétají pod centrální částí Mirakula. Ztrácet se a nechat se objevovat? Pro děti dle všeho zábava dneška...
Do podzemních chodeb, které tvoří samostatné okruhy, můžete vstoupit na třech místech.
Nejvíce adrenalinu zažijete ve dvou podlažích chodeb kolem gaudíovského objektu poblíž amfiteátru. Jejich délka je zhruba 200 metrů.
I když chodby zaručují zábavu, velmi prosíme, abyste v rámci možností své děti doprovázeli. A především: nezapomeňte doma čelovky, baterky a další svítidla!
Už jste svým potomkům četli příběh o Ariadnině niti, která pomohla Théseovi ze složitého labyrintu? Vězte, že přes kilometr cestiček v nápaditém bludišti jsme pro vás připravili i v Mirakulu.
Bludiště tvoří kultivované habry zasazené v roce 2012. Ideální podmínky pro ztracení tak bludiště nabídne na jaře 2014. Už nyní se ale děti náramně baví hledáním těch správných cest do srdce bludiště a zpět...
Pozor! O dětech budete mít přehled díky vyvýšeným místům - rozhlednám.
Lesní naučná stezka má rozlohu 4 hektary a je speciálně určena pro základní a mateřské školy. Návštěvu majestátného a druhově nesmírně pestrého lesa můžete spojit s environmentální výchovou a přírodopisem.
Najdete zde naučné, informativní panely i praktické ukázky lesnických prací. Garantem projektu jsou Ing. Dagmar Kozlová, jedna z předních odbornic na lesní pedagogiku a lesní školky, a zkušení lesníci z Vojenských lesů a statků.
Jednotlivé prvky stezky umožní dětem propojit teoretické vědomosti ze školy s praxí. Všechny prvky si děti mohou vyzkoušet, osahat a sami objevit konkrétní poznatek. A nadto si odnést, bohužel pro leckteré děti již ojedinělý, zážitek z těsného kontaktu s přírodou, florou i faunou.
Z výšky bezmála 5 metrů až do podzemních chodeb. Tak by se dal popsat zážitek, který vás čeká na těchto atrakcích.
Dva nové tobogany (jeden pro Mirakulum pořídila Česká pojišťovna a.s. - děkujeme!) budou v průběhu června 2013 osazeny ve střední části parku. Nabídnou fantastický "sešup" z vysokých věží s možností pokračování až do podzemí.
Věže jsou totiž volně propojeny s podzemními chodbami a park tak lze prozkoumat téměř ze všech stran a úhlů -) Nástupy do toboganů jsou zasíťované (vertikálně i horizontálně) a nehrozí proto žádný pád. Podzemní chodby kolem toboganů jsou dlouhé bezmála 100 metrů a ústí například i do koutku s táborovými ohni.
A komu by se nechtělo po toboganu dolů, může se skrze lanové visuté cesty projít několik desítek metrů nad parkem.
Stejně jako v podzemí na hradě nebo u "Gaudího" prosíme o zvýšenou opatrnost a dohled nad dětmi.