Provozní řád Klubovny 2 – MACEK o.s.

09.01.2012 22:26

 

I.  Základní ustanovení

1)  Provozní řád Klubovny 2 – Macek o.s. (dále jen provozní řád) a změny provozního řádu schvaluje Rada MACEK o.s., a to nadpolovičním počtem svých členů.

2)  Provozní řád stanovuje práva a povinnosti členů o.s. v Klubovně 2 (dále jen klubovna).

 

II.  Pravidla přístupu do klubovny

1)  Samostatný přístup do objektu klubovny má právo pouze Radou pověřený člen o.s. (dále jen pověřený člen) a zástupce majitele nemovitosti klubovny.

2)  Přístup do objektu klubovny je možný pro ostatní členy o.s. a veřejnost (dále jen návštěvníci) pouze za doprovodu a přítomnosti pověřeného člena nebo na základě písemné dohody.

3)  Vstup návštěvníkům mladším 10 let je povolen pouze za doprovodu osoby starší 18 let.

4)  Za chování nezletilých návštěvníků je po celou dobu návštěvy klubovny zodpovědný zákonný zástupce.

5)  Pověřený člen má právo zamezit přístupu návštěvníkům, porušujícím provozní řád nebo jiné právní předpisy.

6)  Pověřený člen má právo vlastnit klíče od objektu klubovny, a to na základě písemného souhlasu s provozním řádem a na základě jejich protokolárního převzetí.

7)  Rada o.s. má právo odebrat klíče pověřenému členovi, který závažně porušil interní předpisy o.s., Stanovy o.s. nebo jiné právní předpisy, a nebo vyhotovil neoprávněně kopii klíčů od objektu klubovny.

 

III.  Pravidla pobytu v objektu klubovny pro pověřené členy

1)  Pověřený člen při vstupu do objektu klubovny musí:

a) zkontroluje, zda se na objektu klubovny nebo jejím vybavení nevyskytují závady

b) zjištěné závady zaznamená do provozní knihy 

2)  Pověřený člen při pobytu v objektu klubovny musí:

a) dodržovat provozní řád klubovny

b) zajistit bezpečnost objektu a jeho vybavení, za které odpovídá

c) zajistit bezpečnost provozu, za který odpovídá

d) dodržovat pravidla pro správné používání vybavení

e) dodržovat pravidla pro hospodárné využívání el.energie a vody

3)  Pověřený člen při odchodu z objektu klubovny musí:

a) uklidit po sobě veškeré vybavení a uvést ho do původního stavu

b) zlikvidovat veškerý odpad

c) případné znečištění uklidit

d) zkontrolovat, popřípadě vypnout přístroje a spotřebiče

e) řádně zajistit veškerá okna a dveře

4)  Každý člen o.s. odpovídá za dodržování právních předpisů při vykonávání jakékoli činnosti v objektu klubovny, a to především v oblasti:

a) bezpečnosti

b) autorského práva

c) lidských práv

 

IV.  Pravidla pobytu v objektu klubovny pro návštěvníky

1)  Návštěvníci klubovny mají povolen přístup za podmínek stanovených provozním řádem.

2)  Do prostoru klubovny (herny) se musí každý návštěvník i oprávněná osoba přezout.

3)  Návštěvníci jsou povinni respektovat pravidla pro vstup sdělená oprávněnou osobou, a to především:

a) uhradit vstupné

b) respektovat program dané akce

c) respektovat případná omezení daná specifikami programu

4)  Ve všech prostorách klubovny je zakázáno kouřit a konzumovat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky.

5)  Ve všech prostorách klubovny musí návštěvníci dodržovat bezpečnostní a protipožární pravidla.

6)  Návštěvníci jsou odpovědni za svoje odložené věci.

7)  Návštěvníci odpovídají za své děti i za jejich bezpečnost, hygienu a zdraví.

8)  Při činnosti s dětmi mladšími 4 let je zakázáno návštěvníkům i odpovědným osobám:

a) nosit horké nápoje do prostoru klubovny (herny)

b) dávat dětem jídlo a pití bez souhlasu jejich rodičů

c) dávat dětem jídlo jinde, než na vyhrazeném místě

9)  Návštěvníci jsou povinni ve všech prostorách klubovny dodržovat pokyny pověřených členů, udržovat pořádek a dodržovat provozní řády, bezpečnostní i požární předpisy.

10)  Při účasti návštěvníků na akcích pořádaných v klubovně upozorní pověřený člen návštěvníky na možná rizika a nebezpečí, pokud se při dané činnosti mohou vyskytnout.

11)  Při vstupu do klubovny není možné umisťovat do vnitřních prostor kočárky, kola, koloběžky, odrážedla ani jiné objemné nebo nebezpečné předměty.

 

V.  Pravidla nakládání s majetkem klubovny

1)  Pověřený člen je oprávněn využívat veškeré vybavení klubovny, pokud není stanoveno jiným interním předpisem o.s. jinak.

2)  Pověřený člen není oprávněn vynášet vybavení klubovny mimo objekt klubovny, a to bez souhlasu Rady o.s.

3)  Zapůjčení nebo nestandardní nakládání s vybavením klubovny schvaluje Rada o.s.

4)  Po dohodě s Radou o.s. může člen o.s. zapůjčit nebo darovat o.s. další vybavení.

5)  Po dohodě s Radou o.s. může člen o.s. umístit v objektu klubovny další vybavení, které nemusí být majetkem o.s.

 

VI.  Ostatní ujednání

1)  Při porušení provozního řádu je možné uplatňovat náhradu vzniklé škody, a to v rámci možností daných právními předpisy.

2)  Pokud oprávněný člen shledá nesoulad vybavení s právními předpisy, musí o této skutečnosti uvědomit neprodleně Radu o.s., která rozhodne o dalším postupu.

3)  Provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2011.