Hierarchie hodnot

23.07.2014 09:42

Středně náročné na psychiku

Jednotlivci

Deštivé počasí

1-2 hodiny

Pomůcky: tužka a papír

 

Uspořádání do hierarchie není zvlášť náročné, avšak přesto vám tento úkol může dost říci o vás samých. Hierarchií v tomto případě rozumíme žebříček, na jehož nejvyšším stupni je hodnota, které si ceníte nejvíce, na nejspodnějším stupni hodnota, která má pro vás osobně jen malou, popřípadě žádnou cenu.

Níže uvedené soubory hodnot nezahrnují všechny možné hodnoty - těch je velmi mnoho - nýbrž jen jistý výběr. V každém případě však zahrnují to, co lidé v běžné mluvě hodnotami nazývají a co za hodnoty považují. V jednom souboru jsou tzv. hodnoty cílové, představují žádaný konečný stav existence, v druhém jsou tzv. hodnoty instrumentální, představující žádaný způsob chování. Pořadí hodnot - upřesněných charakteristikami v závorce - je v rámci každého souboru náhodné.

 

I n s t r u k c e

Níže jsou uvedeny dva seznamy hodnot. Vaším úkolem je seřadit je podle důležitosti, kterou jim přisuzujete ve svém životě.

Pečlivě si každý seznam prostudujte. Potom připište 1 (jedničku) k hodnotě, která je pro vás nejdůležitější, 2 (dvojku) k hodnotě, která je pro vás nejdůležitější jako druhá, atd. Ta, která je pro vás relativně nejméně důležitá, má být označena číslem 18. Pracujte pomalu a dobře rozvažujte. Konečné pořadí má pravdivě ukázat, jak skutečně cítíte, a proto můžete měnit své pořadí, rozmyslíte-li se během vyplňování jinak.

 

Cílové hodnoty:

....... BLAHO NÁRODA (všestranné uspokojení hospodářských, sociálních i kulturních potřeb vlastního národa)

 ....... MÍROVÝ SVĚT (bez války, sporů a politického napětí)

 ....... MOUDROST (vyzrálé chápání života)

 ....... OPRAVDOVÉ KAMARÁDSTVÍ (důvěrné přátelství)

 ....... POCIT OSOBNÍ JISTOTY (životní zakotvenost ničím neohrožovaná)

 ....... POHODLNÝ ŽIVOT (život v dostatku)

 ....... POTĚŠENÍ (život plný radosti a volna)

 ....... PROSPĚŠNÝ ŽIVOT (pocit trvalého přínosu)

 ....... ROVNOST (bratrství, stejná příležitost pro všechny)

 ....... SEBEÚCTA (vážení si sebe sama)

 ....... SPOLEČENSKÉ UZNÁNÍ (úcta, obdiv)

 ....... SVĚT KRÁSY (krása přírody a umění)

 ....... SVOBODA (osobní nezávislost, svobodná volba)

 ....... ŠTĚSTÍ (jako bezvýhradná životní spokojenost)

 ....... VNITŘNÍ HARMONIE, SOULAD (bez bolestných vnitřních rozporů)

 ....... VZRUŠUJÍCÍ ŽIVOT (podněcující, aktivní život)

 ....... ZABEZPEČENÍ RODINY (péče o milované osoby)

 ....... ZRALÁ LÁSKA (sexuální a duchovní sblížení)

 

 

Instrumentální hodnoty:

 ...... CTIŽÁDOSTIVÝ (velmi pilný, usilující o úspěch)

 ...... ČESTNÝ (upřímný, pravdomluvný)

 ...... ČISTOTNÝ (upravený, úhledný)

 ...... INTELEKTUÁLNÍ (inteligentní, s rychlým přehledem)

 ...... MILUJÍCÍ (láskyplný, něžný)

 ...... NEZÁVISLÝ (na sebe spoléhající, soběstačný)

 ...... ODPOVĚDNÝ (spolehlivý, důvěryhodný)

 ...... ODVÁŽNÝ (hájící svá přesvědčení)

 ...... POSLUŠNÝ (dbalý povinnosti, uctivý)

 ...... PROSPĚŠNÝ (pracující pro blaho druhých)

 ...... ROZUMOVÝ (důsledný, logický)

 ...... SHOVÍVAVÝ (ochotný omlouvat druhé)

 ...... SCHOPNÝ (způsobilý, výkonný)

 ...... SCHOPNÝ SEBEOVLÁDÁNÍ (zdrženlivý, ukázněný)

 ...... TVŮRČÍ (smělý, tvořivý)

 ...... VELKORYSÝ (osvobozený od předsudků)

 ...... VESELÝ (bezstarostný, radostný)

 ...... ZDVOŘILÝ (dvorný, dobře vychovaný)