Duch rytíře Korandy

28.06.2014 10:14

Na tomto místě, nedaleko města Tábora, na břehu řeky Lužnice, kde zbytky hradů Příběnic, Příběniček a Dobronic připomínají slavnou etapu českých dějin, prožijete část svých letošních prázdnin.

Přenesme se strojem času, přes téměř šest set let, které nás dělí od této slavné doby, vžijme se do života tehdejších lidí a hrajme si.

Jsem duch předního vůdce lidu Táborského, duch rytíře Korandy. Za života jsem všechny své síly a všechen svůj um a statečnost věnoval spravedlivé myšlence rovnosti každého z nás. Se jménem mým spojováno je snadné dobytí hradu Příběnického jakož i zdejších Příběniček od bratří mých Táborských. Vnitřním nepokojem puzen, znovu bloudím těmito místy a hledám všechny, kteří pro věc dobrou a prospěšnou dokáží vzplanout. Na důkaz toho, že jste to právě vy koho hledám, žádám vás, abyste setrvávaje o svých vagacích v místech, kde i já často pobýval, plněním úkolů rozličných, všem i sobě dokázali sílu svou i ducha ušlechtilého. Hejtmani vaši starší budteš vám k tomu poradou nápomocni, o každém úkolu vám pravdu říkaje.

A teď se vraťte do ležení svého u řeky.

 

 

Vozová hradba

Hlavní starostí hejtmanů bylo zabezpečit malé vojsko Táborské proti moci sousedů nepřátelských, aby jim mohlo čeliti. To ovšem nemohlo se státi jen rozmnožováním vojska, nýbrž i vtipem válečným. Jedna taková věc byla vozová hradba. Vozů na hrazení užíval Jan Žižka tak dobře, že s málem lidu se bránil velkému množství nepřátel a ubránil se. Vojínové vycvičováni byli tak, aby drželi jistý pořádek při jetí z místa na místo, aby se rychle pevná hradba mohla zříditi.

 

Vaším úkolem je co nejrychleji přemístit "vozovou hradbu" přes nepřátelské území a zpět.

Skupina hráčů (4-8) stojí na desce 2 x 3 metry velké. Druhou shodnou desku drží v rukou a pokládá ji před sebe. Všichni hráči přeskočí na druhou desku a původní opět přenáší před sebe. Nikdo se přitom nesmí dotknout země. Hodnotí se rychlost přesunu po vymezené trati.

 

 

Jízda na pramicích

Při svých přesunech Táborští, tu řeky brodili, jinde stavěli vorů z kmenů a klád, ve hvozdech narubaných. Řeky byly plné kamenů a nástrah, kterým se museli vyhýbat.

 

Vaším úkolem je projet vytýčenou trať na pramici, na určeném místě bezpečně vysadit jednoho člena posádky, objet znovu vytýčenou trať, nabrat opět člena posádky a projet cílem.

Hodnotí se správnost projetí tratě, vysazení a nalodění a rychlost.

 

 

Šifrovaná zpráva

Kouře ohňů rozličných, praporů a světla pochodní, drahně Táborští využívali k předávání zpráv o počtu vojska nepřátelského a o jeho rozložení.

Vaším úkolem bude objevit a zachytit světelné signály, které se objevují v okolí tábora.

Hodnotí se správnost zachycených signálů a jejich rozluštění.

 

 

Zbraně pro Tábor

Nová pevnost Táborská potřebovala nejen dostatek branného a pro boj cvičeného lidu, ale i dostatek zbraní. Těch však bylo málo. Lidu branného přibývalo hojně samo. Počet zbraní rozmnožován byl dobýváním tvrzí nepřátelských, chytrostí a vtipem válečnickým.

Každá družina určí svého zbrojíře. Ten zůstane ve městě. Ostatní rozběhnou se po kraji vyhledávat zbraně, které budou odnášet ke svým zbrojířům. V poli však číhají železní páni. Úkolem družiny je nashromáždit co nejvíce zbraní.

Hra spočívá v tom, že se daný počet obrázků zbraní rozhází na louce. Hráči mají za úkol posbírat je a přenést přes území železných pánů (vedoucích). Pokud se železný pán dotkne hráče, ten musí odevzdat ústřižek. Hodnotí se množství pronesených zbraní obrázků.

 

 

Potrava pro Tábor

Pro velké množství lidu zbrojného potřebovala nová pevnost Táborská velké množství potravin. Část potravin pro potřeby města byla zajišťována lovem zvěře rozliční v okolních lesích se nacházející.

Po určené cestě postupujte ostražitě a bedlivě pozorujte okolí. Kolem cesty jsou rozmístěny terče s obrázky různých zvířat, která dobře znáte. Terče jsou z cesty viditelné, ale vždy pouze odněkud.

Někdy je uvidíte před sebou, jindy po stranách a některé pouze když se otočíte. Hodnotí se počet nalezených zvířat a rychlost.

 

 

Obléhací žebřík

V listopadu 1420 přibyl Jan Žižka s Tábority k Prachaticům žádaje, aby byl vpuštěn. Protože odpovídáno mu s posměchem, učiněn byl útok na město, hradby zlezeny obléhacími žebříky a město dobyto. Jan tu našel hojnou kořist ze zlata, stříbra a drahého kamení. Zase zvítězil vojenský vtip nad hrubou silou.

Každá družina postaví obléhací žebřík jehož čtverce budou mít délku hrany 60 cm. Tento žebřík bude zkoušen při obléhání.

Obléhací zkoušky - hráči si vlezou každý do jednoho čtverce a musí splnit následující úkoly:

- slalom mezi metami

- slalom poslepu s navigátorem

- časovka

- odhod žebříku do dálky

 

 

Tábornické znalosti

Nemalé nebezpečí hrozilo hlavnímu sídlu Táborských z panství Příběnického, sahajícímu až po samý vrch Tábor.

Když přední vůdce Táborských, rytíř Koranda, byl jat od čeledi Rožumberské a uvržen do věže většího hradu Příběnického, neváhal Zbyněk z Buchova, maje zbrojný lid pohotově, táhnout k hradu. Na cestě napadeni několikráte čeledí Rožumberskou, nuceni byli užít chytrosti a dovednosti válečnické, aby co nejdříve Korandovi na pomoc přispěchali.

Co nejrychleji projděte určenou trasu, na které splňte co nejlépe vám uložené úkoly. Vaše činnost bude bedlivě sledována.

Úkoly:

- postavit a složit stan

- podle listů určit osm dřevin

- odhadnout pět různých vzdáleností s tolerancí 10%

- určit pět různých azimutů

- uvázat bezchybně čtyři uzly

- určit bezchybně 10 topografických značek

- odpovědět bezchybně 6 zdravotnických otázek

 

 

Průzkum

Skrze své vyzvědače dozvídali se Táborští o síle nepřátel, o jejich úmyslech a konání. K tomu dodati jest, že Žižka vychoval četnou školu výtečných špehů vojenských.

Dnes večer těsně před setměním proto půjdete do lesa, kde se ukryjete v okolí vymezené cesty tak, aby Vás nebylo vidět, ale Vy sami jste dobře viděli. Vezmete si s sebou papír a tužku, na které si poznamenáte všechny zajímavé události.

Po návratu z lesa jsou položeny otázky. Na otázky odpovídá každý sám a odpovědi si zapisuje na papír, který pak odevzdá. Otázky mohou být i záměrně matoucí.

 

 

Munice

Za vrchního velení Jana Žižky přispěchalo Táborským na pomoc k obraně Zikmundem obležené Prahy 9000 lidí s puškami a množstvím vozů plných kamení pro praky.

Dnes odpoledne se vypravíte do lesa a nashromáždíte co nejvíce šišek. Každá družina postaví co nejvyšší pyramidu o základně 50 cm.

 

                                                      

Felčar

Felčaři a ranhojiči notně práce po každém boji zastali. Tu krev z rány proudem tekla, tu úd polámaný. Mastí a bylin hojivých přikládaje obvazy nešetřili, údy zlámané napravovali, a tak mnoho bojovníků při životě uchovali.

Co nejrychleji a nejpečlivěji splň úkoly z dopisu, který dostanete.

U jednoho člena ošetřete:

- rozříznutou dlaň

- v lýtku zlomenou nohu

- dopravte zraněného do táborové ošetřovny