Přihláška na výlety

Vyplněním tohoto formuláře se při můžete přihlásit na vybraný výlet. Podmínky výletu, platby a další důležité informace naleznete na stránce věnované příslušnému výletu.

Výlety

Co a jak v roce 2015

15.03.2015 09:05
  Po zimní přestávce nabízíme opět několik výletů autobusem: 16.5.2015 - Výlet na Milešovku a do Libochovic  

Co a jak v roce 2014

19.01.2014 08:59
  Po zimní přestávce nabízíme opět několik výletů autobusem: 13.4.2014 - Výlet na bájný Říp a do Mělníka 12.10.2014 - Výlet Sv. Jan pod Skalou, Solvayovy lomy a Koněpruské jeskyně 4.10.2014 - Výlet Mirakulum (Milovice) 30.11.204 - Výlet do plzeňské Techmanie + 3D planetárium    

Co a jak v roce 2013

28.01.2013 22:42
  Podzim 2013 Překvapivě úsěšný květnový výlet do Příbrami a na Orlík nás přiměl pokračovat v autobusovém stylu. Na podzim nás tak čekají tři autobusové výlety: - září - ParaZOO Vlašim a bájný Blaník - říjen - Skanzen v Přerově n.L. a park Mirakulum - listopad - zámek Hořovice a Techmanie v Plzni   Jaro 2013 V roce 2013 nás čeká obsahový i kvalitativní posun našich výletů. Na přelomu zimy a jara pokusně uspořádáme lyžařský jednodenní výlet autobusem do Krkonoš, který se budeme snažit...

Co a jak v roce 2012

15.01.2012 12:51
    Podzim První a poslední podzimní výlet se uskuteční v sobotu 6.10.2012. Netradičně se tentokrát přidáme k akci pořádané sdružením Toulcův dvůr - Středisko ekologické výchovy hlavního města Prahy.     Jaro Pomalu se blíží doba výletů a již nyní víme, že jaro bude ve znamení naprosto rozdílných výletů. Nejprve se vydáme s Mikešem ke hvězdám, pokračovat budeme druhým výletem v údolí Vltavy a jarní část zakončíme premiérově dvoudenním výletem s přespáním...

Co a jak v roce 2011

06.11.2011 15:57
  Jaro Opět tu máme jaro, první květy jsou tu, a to je ten nejlepší okamžik vyrazit do přírody. Pro letošní jaro jsme si pro vás připravili trilogii výletů k řece Sázavě. Všechny výlety budou dostupné vlakem, který nám v Kolovratech jezdí každou chvilku, a pro snadnější zapamatování se budou konat vždy první sobotu v měsíci. Počítat můžete s celodenním výletem, při kterém naše nohy našlapou od 7 do 12 km. Snažili jsme se vybrat takové trasy, které jsou vhodné pro...

Informace pro účastníky výletů

Na sebe oblečení do přírody (může být bláto, větvičky s trny, kameny, ...), v případě nejistého počasí pláštěnku, svačinu a pití (pokud půjdeme na jídlo, pak většinou až na konci výletu), vhodné je malý dalekohled a pokud předpokládáte oddělení se od skupiny pak i mapu, atd.

Odhadněte prosím své síly vzhledem k délce trasy, která většinou vede po lesních cestách či pěšinách a může být i fyzicky náročnější.

Na cestu od nás vždy dostanete základní mapku, několik slov o zajímavostech, které cestou potkáme a několik základních pokynů pro cestu.

 

Cestu si hradí každý sám, stejně jako případné občerstvení.

 

Každý odpovídá při cestě sám za sebe a za své děti.

 

Vzhledem k rozmarům nejen počasí sledujte internetové stránky Macka, kde se budeme snažit informace o výletech aktualizovat a doplnit o spoustu dalších informací, a to včetně mapek, fotek apod.

Řád pro organizaci výletů – MACEK o.s.

I. Základní ustanovení

1) Řád pro organizaci výletů – Macek o.s. (dále jen řád výletů) a změny řádu výletů schvaluje Rada MACEK o.s., a to nadpolovičním počtem svých členů.
2) Řád výletů stanovuje práva a povinnosti účastníků výletů.
3) Pro každý výlet jsou vydávané propozice, specifikující parametry a podmínky účasti na výletu.

II. Pravidla účasti

1) Každý odpovídá v době konání výletu sám za sebe a za svěřené nezletilé osoby.
2) Nezletilé osoby se mohou výletu zúčastnit pouze za doprovodu zákonných zástupců nebo jimi pověřených osob.
3) Pokud to charakter výletu vyžaduje, např. z důvodu omezené kapacity nebo objednání dopravy či vstupu, musí se účastníci výletu předem registrovat u kontaktní osoby, uvedené v propozicích výletu.
4) Organizátor výletu má právo zamezit účasti na výletu osobám, porušujícím řád výletů, propozice výletu nebo jiné právní předpisy.
5) Vzít na výlet zvíře je povoleno pouze po předchozí domluvě s organizátorem.
6) Účastník bere na vědomí, že se účastní výletu přiměřeného svým schopnostem, a to na základě informací uvedených v propozicích k výletu.

III. Cena výletů

1) Organizátor může z důvodu úhrady nákladů spojených s uskutečněním výletu, určit poplatek za účast na výletu (dále jen poplatek). V propozicích výletu je pak uvedeno, co vše poplatek obsahuje.
2) Poplatek může být odlišný pro děti a dospělé a dále může být poskytnuta sleva pro členy o.s. MACEK.
3) Pokud je v propozicích výletu určena jeho cena, je povinen zájemce o výlet uhradit 50% z uvedeného poplatku nejpozději 14 dnů před termínem výletu.
4) Při zrušení účasti na výletu méně než 10 dní před termínem výletu je účtována storno platba ve výši 50% poplatku. Storno platbu je možné prominout, pokud odstupující účastník za sebe najde náhradu, nebo pokud jsou již registrovaní náhradníci.

IV. Pojištění

1) Pojištění účastníků výletů se v plném rozsahu řídí pojistnou smlouvou o.s. MACEK platnou ke dni konání výletu.

V. Propozice výletu

1) Organizátor výletu vydává propozice specifikující veškeré podstatné informace o výletu, podmínkách účasti a obsahu výletu.
2) Propozice obsahují:
a. název
b. termín
c. místo nebo trasu
d. náročnost (délku pěší trasy, terén apod.)
e. cenu a podmínky platby
f. požadavek na registraci
g. specifikaci dopravy
h. další podmínky účasti
i. minimálně základní informace o navštívených místech

VI. Ostatní ujednání

1) Při porušení řádu výletů je možné uplatňovat náhradu vzniklé škody, a to v rámci možností daných právními předpisy.
2) Řád výletů nabývá účinnosti dnem 11. února 2013.

 

Zapsal: Petr Bartoš Ověřil: Kateřina Dejmková