Členství

Nabízíme členství v našem sdružení a s tím spojenou možnost spoluvytvářet program v centru a zlevněný vstup do Macka.

Individuálním členem občanského sdružení se může stát každý zájemce věku, který vyplní a podepíše přihlášku, ve které souhlasí s posláním a úkoly občanského sdružení.

 

Členství je individuální: řádné nebo volné.

Členem sdružení se může stát každý zájemce, jestliže se písemně přihlásí za člena a prohlásí, že souhlasí s posláním a úkoly sdružení a je ochoten účastnit se svou činností na jejich plnění, u členů do 18 let musí přihlášku potvrdit zákonný zástupce. V přihlášce si člen vybírá formu členství. Členství vzniká tím, že Rada Macek nadpoloviční většinou odsouhlasí nového člena. Vznik členství není právně vymahatelný.

 

Řádným členům přísluší práva:

a)   členům starším 18 let volit a být voleni do orgánů MACEK,

b)   členům starším 18 let být členem komisí, pracovních skupin, delegací apod. vytvářených orgány MACEK,

c)   členům starším 18 let podávat návrhy a hlasovat o návrzích podávaných na schůzích, konferencích a jiných akcích pořádaných MACEK,

d)   být informován o pořádání akcí MACEK a zúčastňovat se jich,

e)   zúčastňovat se akcí, které MACEK pořádá

f)    využívat výhody, které stanoví Rada MACEK

 

Volným členům přísluší práva:

a)   být informován o pořádání akcí MACEK a zúčastňovat se jich,

b)   zúčastňovat se akcí, které MACEK pořádá

c)   využívat výhody, které stanoví Rada MACEK

 

Řádní členové MACEK jsou povinni:

a)   zachovávat ustanovení stanov a řádu sdružení,

b)   podle svých možností se podílet na plnění úkolů sdružení,

c)   platit členské příspěvky.

 

Volní členové MACEK jsou povinni:

a)   zachovávat ustanovení stanov a řádu sdružení,

b)   podle svých možností se podílet na plnění úkolů sdružení.

 

Členství v MACEK zaniká:

a)   písemným prohlášením člena, že z MACEK vystupuje,

b)   nezaplacením členských příspěvků na nadcházející období,

c)   vyloučením člena,

d)   úmrtím člena,

e)   u volného členství více jak roční nečinností v MACEK.

 

Člen může být vyloučen z vážných důvodů, zejména jedná-li v rozporu s povinnostmi, jež mu ukládají stanovy a právní předpisy. O vyloučení rozhoduje rada.